Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pevon V.O.F.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Pevon en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Pevon en de wederpartij.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten of aanvullende vervolgopdrachten die Pevon met eenzelfde wederpartij aangaat respectievelijk op basis van een overeenkomst uitvoert of aanvaardt c.q. heeft aanvaard, waaronder mede dient te verstaan zijn of haar (eventuele) rechtsopvolgers.
 3. De ongeldigheid van een van de bepalingen in de overeenkomst of in deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden.
 4. Wijzigingen in de tussen Pevon en de wederpartij gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Pevon en de wederpartij zijn overeengekomen.
 5. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door Pevon uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden onredelijk bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig is, dan treden partijen in overleg en zal tussen Pevon en de wederpartij een bepaling gelden die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het meest benadert.


Artikel 2 Identiteit ondernemer

Naam: Pevon V.O.F
Adres: De Compagnie 54
Postcode en plaats: 1689 AG, Zwaag
E-mail: pevon@planet.nl
Telefoon: 06 53 64 84 24
KvK-nummer: 36042242


Artikel 3 Offertes/ aanbiedingen

 1. De offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd of herroepen voorzover deze nog niet door de wederpartij zijn geaccepteerd. Offertes hebben een geldigheidsduur van maximaal veertien dagen.
 2. Aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Pevon is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen, noch aan enig aanbod zijdens de wederpartij gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
 3. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de wederpartij geldt als een aanbod en leidt niet automatisch tot een totstandkoming van een overeenkomst. 

  

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tot stand zodra Pevon een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard/bevestigd, dan wel met de uitvoering/levering een aanvang heeft gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden uitgevoerd.
 3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Pevon worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Pevon kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q., opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur/leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle in de overeenkomst of offerte opgenomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er verpak- en verzendkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Levering en leveringstijd

 1. De door Pevon te leveren zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze af fabriek voor verzending gereed zijn en de wederpartij daarover is geïnformeerd, tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, onverschillig of de wederpartij zich al dan niet bij de levering doet vertegenwoordigen.
 2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, bij het lossen, op eventuele tekorten, zichtbare beschadigingen of kwaliteit te (laten) controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Pevon, dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Een tussen Pevon en de wederpartij overeengekomen levertijd is niet fataal. Indien de wederpartij meent dat Pevon niet tijdig heeft geleverd, dient deze Pevon schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te stellen binnen welke zij alsnog dient te leveren.
 4. Het kan voorkomen dat de bestelde producten niet op voorraad zijn. Pevon zal dit een dag voor de levering aan de wederpartij kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval kunnen er drie situaties ontstaan; De bestelling wordt geannuleerd en de betaling gerestitueerd, De bestelling wordt deels geannuleerd en de waarde van de ontbrekende producten betaling gerestitueerd of de bestelling wordt compleet op een later moment naar de wederpartij verstuurd.
 5. Pevon is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot enige levering over te gaan, van de wederpartij te eisen, dat hij Pevon naar genoegen zekerheid stelt voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 7 Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij plaats te vinden binnen 28 dagen na factuurdatum op (één van de) in de factuur vermelde rekeningnummer(s).
 2. Betaling door de wederpartij dient aan Pevon te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
 3. Na het verstrijken van de in artikel 7.1 bedoelde betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim zijn tot aan algehele voldoening van het verschuldigde over het opeisbare bedrag samengestelde rente verschuldigd
  van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente die zonder deze bepaling verschuldigd zou zijn hoger is, in welk geval de wederpartij deze hogere rente verschuldigd is.
 4. Alle buitengerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen de kosten gemaakt voor het (doen) opstellen en verzenden van aanmaningen, het (doen) voeren van (schikkings)onderhandelingen en handelingen ter voorbereiding op een mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten die Pevon maakt
  als gevolg van de niet of niet tijdige nakoming door de wederpartij van de op de wederpartij rustende verplichtingen, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij zal Pevon zodanige kosten op eerste verzoek vergoeden.

Artikel 8 Reclames

 1. Uiterlijk waarneembare gebreken dienen schriftelijk plaats te vinden binnen 24 uur na ontvangst van de zaken.
 2. Reclames omtrent uiterlijk niet waarneembare gebreken dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 24 uur na ontdekking van het gebrek en in geen geval later dan een week na ontvangst de zaken.
 3. De wederpartij dient Pevon gelegenheid te geven om het een en ander op zijn juistheid te controleren.
 4. Reclames met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht hiermee te hebben ingestemd.
 5. Reclamatie door de wederpartij schort zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van overigens bestelde zaken.
 6. Indien een reclame als bedoeld in dit artikel gegrond wordt bevonden, is Pevon slechts gehouden om, ter keuze van Pevon, het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde zaken waarop de reclame ziet te (doen) vervangen of aan de wederpartij ter zake van die zaken een creditfactuur te doen toekomen, indien gewenst door Pevon tegen levering door de wederpartij aan Pevon van de zaken ten aanzien waarvan de reclame gegrond is bevonden. De wederpartij is gehouden de instructies van Pevon in verband met opslag of retournering van de zaken op te volgen.
 7. Onverminderd hetgeen overigens in de overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald, verjaren vorderingen gebaseerd op de stelling dat de door Pevon geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst door verloop van 1 jaar na de datum van aflevering aan de wederpartij.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Pevon verkochte en geleverde zaken blijven haar eigendom tot op het moment van volledige betaling van alle vorderingen, die Pevon op het moment van levering, uit welke hoofde dan ook, en met inbegrip van rente en kosten nog op de wederpartij hebben.
 2. De wederpartij mag de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken uitsluitend in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of gebruiken. Totdat aan de in het voorgaande lid genoemde verplichtingen is voldaan, is de wederpartij niet gerechtigd de door Pevon geleverde zaken aan een derde in eigendom over te dragen of deze in onderpand te geven en evenmin mogen de zaken strekken tot zekerheid van een vordering aan een derde. Bij niet naleving van deze verplichting is Pevon, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, te allen tijde gerechtigd de zaken terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden, zulks voor rekening van de wederpartij.
 3. Onverminderd overige toekomende rechten wordt Pevon door de wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde zaken terug te nemen.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Pevon niet gehouden haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. Pevon is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien de behoorlijke nakoming door Pevon slechts tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) onmogelijk is, kan de overeenkomst door de wederpartij eerst worden ontbonden, indien nakoming gedurende een aaneengesloten periode van twee maanden onmogelijk is.
 4. Indien Pevon bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Pevon te allen tijde gerechtigd tot de betaling terzake van haar verplichtingen waaraan zij heeft voldaan en is Pevon gerechtigd tot afzonderlijke nakoming van de verplichtingen waartoe die zij kan voldoen en tot betaling ter zake van die verplichtingen, een en ander als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid

 1. De door Pevon te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt tot de op de verpakking van de geleverde zaak of elders vermelde houdbaarheidsdatum, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de door Pevon verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie die door de (derde-) producent van de zaak wordt verstrekt.
 3. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum of onjuiste opslag of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 4. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid zou bestaan van Pevon, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Haar aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order en in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in het voorkomende geval.
 5. Pevon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bestaande uit onder meer (maar niet beperkt tot) transport-, reis- of verblijfkosten, gederfde winst of gemiste inkomsten en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Pevon.
 7. De wederpartij vrijwaart Pevon voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken c.q. onze uitvoering van de prestatie.

Artikel 12 Persoonsgegevens en geheimhouding

 1. Pevon zal de gegevens van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door de wederpartij ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Pevon intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Pevon neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
 2. De wederpartij, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende Pevon welke hij in verband met (het totstandkomen van) een overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen. De verplichting tot geheimhouding blijft van kracht na afloop van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van Pevon zal de wederpartij de inhoud van al dan niet schriftelijke gedane uitingen van Pevon niet aan derden openbaren, tenzij het bekend maken van de inhoud hiervan aan derden uitdrukkelijk bedoeld is.
 4. Bij schending door de wederpartij, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de wederpartij van rechtswege, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 ineens en voorts een bedrag van € 500,00 voor elke dag dat de schending voortduurt, onverminderd het recht van Pevon op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Artikel 13 Ontbinding en opschorting

 1. Pevon is bevoegd naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden in geval van:
 • surséance van betaling of faillietverklaring van de wederpartij of een aanvraag daartoe;
 • verkoop of beëindiging van de onderneming van de wederpartij;
 • onder curatelenstelling of onder bewindstelling van de wederpartij;
 • beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de wederpartij of op zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • het bedrijf van de wederpartij is stilgelegd dan wel indien zijn onderneming in liquidatie verkeert.
 1. In geval van ontbinding, zoals in het voorgaande lid bedoeld, wordt de aan Pevon verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds is betaald en van de door Pevon nog  niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.
 2. Bij de in het eerste lid genoemde gevallen zullen alle openstaande vorderingen die Pevon op dat moment op de wederpartij heeft terstond volledig opeisbaar.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Pevon en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen, welke onverhoopt tussen Pevon en de wederpartij mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pevon, met dien verstande dat Pevon ook gerechtigd is om de door haar aanhangig te maken geschillen te doen berechten door de rechter, die volgens de gewone bepalingen der wet bevoegd is.